Copyright /Disclaimer


Website De Zeester (vernoemd als DZ)
Dit is de website van De Zeester bvba (verder vernoemd al DZ)
Door het raadplegen van deze website evenals het hierin vervatte materiaal en informatie,
verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer en
zich ermee akkoord te hebben verklaard.
De verantwoordelijke uitgever waakt over de betrouwbaarheid van de informatie die op de DZ website
gepubliceerd wordt, doch zij kan de juistheid en volledigheid van deze informatie niet waarborgen.
Daarvoor wordt de site naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. DZ kan geenszins
aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 
De DZ website kan ook links bevatten naar andere internet sites.
DZ zal niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van deze sites,
noch voor de producten of diensten die er worden aangeboden.
DZ geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.
DZ wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst,
onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe of indirecte schade, alsmede voor schade
die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site.
Deze disclaimer kan door DZ worden gewijzigd.
U doet er daarom goed aan deze tekst op geregelde tijdstippen terug te raadplegen.
Auteursrecht
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd.
Niets uit deze online uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden
openbaar gemaakt of gereproduceerd worden op welke manier dan ook, of gereproduceerd worden ten behoeve
van een onderneming, organisatie of voor oefening, studie of gebruik welke niet strikt privé van aard is,
behoudens voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van DZ.
Privacybeleid – verzameling van persoonsgegevens
DZ respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving, met name de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Waarschuwing : via deze website worden persoonsgegevens verzameld.
Verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens :
De Zeester bvba : wandeldijk 28 , 2050  Antwerpen / linkeroever     info@dezeester.be
Doeleinde van de verwerking :
Doel van de verwerking is u de mogelijkheid bieden, indien u dat wenst, om gebruik te maken van onze diensten via
onze website, zodanig dat u bepaalde formaliteiten online kan verrichten.
De verwerking van de persoonsgegevens is dan ook noodzakelijk met het oog om u in te lichten over onze activiteiten
aan de hand van nieuwsbrieven en publicaties.
 
Recht toestemming te geven of zich te verzetten :
Overeenkomstig de geldende wetgeving hebt u het recht toe te stemmen of zich te verzetten tegen deze verwerking van
persoonsgegevens.
U kan uw toestemming of weigering na kennisname van de verdere voorwaarden van ons privacybeleid uitdrukkelijk geven,
indien u delen van de website betreed die uitsluitend met paswoord en loging beschikbaar zijn door in het pop-up venster
dat zal verschijnen bij uw registratie op desbetreffende keuze te klikken. We willen u eraan herinneren dat u uw
toestemming of weigering tot de online-verzameling van persoonsgegevens te allen tijde kan intrekken.
 
De databanken van DZ kunnen toegankelijk worden gemaakt voor derden die werken in opdracht van DZ.
Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak.
Voor het overige worden de verzamelde persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.
 
Recht tot toegang, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens :
Indien u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens en uw recht van toegang, verbetering of verwijdering
wenst uit te oefenen, verzoeken we u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende vraag te richten naar de
verantwoordelijke voor de verwerking met bewijs van uw identiteit (kopie van identiteitskaart) : 
De Zeester bvba : wandeldijk 28 , 2050  Antwerpen / linkeroever     info@dezeester.be
Automatische procedures voor gegevensverzameling :
Cookies : op bepaalde plaatsen van de site worden bestanden gebruikt om u een betere service te kunnen bieden.
Bepaalde door deze site gegenereerde cookies bevatten gegevens betreffende de gekozen taal, wat vermijdt dat u,
telkens als u de site bezoekt, opnieuw deze gegevens zou moeten ingeven.
Deze cookies worden bewaard op uw computer voor een maximumduur van 6 maanden.
Beveiligingsmaatregelen :
De veiligheid en authenticiteit van de site, de integriteit en vertrouwelijkheid van de meegedeelde informatie wordt
gewaarborgd door volgende middelen :
de webserver omgeving is fysiek afgeschermd van de buitenwereld door middel van een volledig beveiligde en
afgesloten betonnen bunker, bestand tegen brand, wateroverlast en aardbevingen, de webserver ruimte
 welke door DZ word gehuurd  wordt intern en extern  beheerd en is volledig voorbestemd voor de websites van DZ.
de toegang tussen de webserver en het internet gebeurt via door middel van hardware firewalls,
Tijdens uw bezoeken aan deze site worden volgende persoonsgegevens meegedeeld aan DZ en geregistreerd via
het besturingssysteem van de surfer :
– uw TCP
– alle informatie betreffende de pagina van de site die u bezoekt.
– dag,uur,minuut en seconde van uw aanmelding.
– tijdsduur van uw bezoek, + tijdsduur elke afzonderlijke bezochte pagina
– via welke machine u surft en welk os u gebruikt
– uw ip en verdoken ip adres
Deze gegevens worden verwerkt om rekening te kunnen houden met elementen eigen aan de configuratie
van uw computer om alzo de gevraagde pagina’s in aangepaste vorm te kunnen opsturen (geselecteerde taal).
 
De technologie evolueert. Daarom is het niet uitgesloten dat DZ genoodzaakt wordt om nieuwe verwerkingen
door te voeren die nog niet voorzien zijn in deze privacy policy. Mocht zich dit voordoen, zullen we u opnieuw
toelating vragenalvorens uw gegevens opnieuw te gebruiken, teneinde u in kennis te stellen van de wijzigingen
in het reglement en om u desgevallend de mogelijkheid te bieden om het hergebruik van uw gegevens te weigeren.
Verantwoordelijke uitgever van de website :
De Zeester bvba : wandeldijk 28 , 2050  Antwerpen / linkeroever     info@dezeester.be